Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In de zin van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Hovenier/groenvoorziener: Kibbel Hoveniers de gebruiker van de algemene voorwaarden (hierna Kibbel Hoveniers).

B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Kibbel Hoveniers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen als onder C en/of G omschreven.

C. Werkzaamheden:

1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

3. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

D. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever Kibbel Hoveniers zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

E. Vrij of regiewerk: Alle werkzaamheden als bedoeld onder C1 en C2 welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en die tussen opdrachtgever en Kibbel Hoveniers zijn overeengekomen, inclusief BTW.

F. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Kibbel Hoveniers voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip vande tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

G. Materialen:

1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

2. Zand, grond , teelaarde en compost.

3. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

H. Bedragen en prijzen: Alle in de offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde bedragen en prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte afkomstig van Kibbel Hoveniers, alsmede op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Kibbel Hoveniers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kibbel Hoveniers, voor de uitvoering waarvan door Kibbel Hoveniers derden dienen te worden betrokken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kibbel Hoveniers en zijn directie.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Kibbel Hoveniers uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die aanbieding, offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kibbel Hoveniers en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.9 Indien Kibbel Hoveniers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Kibbel Hoveniers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Voordat een offerte of aanbieding wordt uitgebracht, heeft KibbelHoveniers de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht KibbelHoveniers deze informative te verstrekken.

3.2 Op alle aanbiedingen en offertes van KibbelHoveniers zal een aanvaardingstermijn worden gesteld. De offertes en aanbiedingen zijn slechts geldig van het uitbrengen van de offerte of aanbieding tot aan de vervaldatum. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3.3 KibbelHoveniers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KibbelHoveniers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,tenzij KibbelHoveniers anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht KibbelHoveniers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan KibbelHoveniers verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.7 Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan KibbelHoveniers wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan KibbelHoveniers retour worden gezonden.

3.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan KibbelHoveniers betalen in geval KibbelHoveniers wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

3.9 In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen. 3.10 Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk uitgebracht.

3.11 a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).

b. Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

c. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

Artikel 4 De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.

4.2 Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan KibbelHoveniers, uiterlijk op de vervaldatum.

4.3 In geval van een mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomene. In dit geval zal KibbelHoveniers de offerte wijzigen en opnieuw opmaken.

4.4 a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. b. De leden 1, 2, 3 en 4a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.

4.5 De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.

4.6 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden KibbelHoveniers niet.

4.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KibbelHoveniers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.8 Indien door KibbelHoveniers of door KibbelHoveniers ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.9 KibbelHoveniers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.10 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KibbelHoveniers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.11 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KibbelHoveniers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KibbelHoveniers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KibbelHoveniers zijn verstrekt, heeft KibbelHoveniers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan KibbelHoveniers ter beschikking heeft gesteld. KibbelHoveniers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KibbelHoveniers is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.12 KibbelHoveniers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatiefopzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De KibbelHoveniers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.2 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KibbelHoveniers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KibbelHoveniers bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van KibbelHoveniers op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KibbelHoveniers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.4 In afwijking van lid 1 zal KibbelHoveniers geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KibbelHoveniers kunnen worden toegerekend.

5.5 Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen KibbelHoveniers en opdrachtgever onderling worden verrekend.

Artikel 6 Prijswijzigingen

6.1 Indien KibbelHoveniers met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KibbelHoveniers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs vangrondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.2 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KibbelHoveniers:

a. Alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

b. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KibbelHoveniers rustende verplichting ingevolge de wet alsmede uit de CAO;

c. Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

d. Of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 Afspraken door personeel

7.1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde werknemers van KibbelHoveniers binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

7.2 Als tot niet handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 8 Leveranties

8.1 Alle leveranties welke door KibbelHoveniers geschieden, worden – voorzover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

8.2 KibbelHoveniers staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. KibbelHoveniers zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief geode samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

8.3 Indien naar het oordeel van KibbelHoveniers de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weersof tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft KibbelHoveniers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

8.4 Levering geschiedt af bedrijf van KibbelHoveniers. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is KibbelHoveniers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

8.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever KibbelHoveniers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KibbelHoveniers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. Hetzij wanneer KibbelHoveniers aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;

b. Hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat KibbelHoveniers schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

c. Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 9.2 Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en KibbelHoveniers daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door KibbelHoveniers geaccepteerd betaalmiddel, in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders door KibbelHoveniers is aangegeven. KibbelHoveniers is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij een bedrag tot € 200,- heeft KibbelHoveniers het recht administratiekosten in rekening te brengen.

10.2 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. KibbelHoveniers zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

10.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 KibbelHoveniers heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KibbelHoveniers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KibbelHoveniers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KibbelHoveniers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Compensatie of schuldverrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.6 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

10.7 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien KibbelHoveniers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10.8 Bij aanvaarding van de offerte of aanbieding heeft KibbelHoveniers het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 60%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

10.9 Bij niet-tijdige betaling heeft KibbelHoveniers het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

10.10 Aan personen in dienst van KibbelHoveniers, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

10.11 KibbelHoveniers kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. KibbelHoveniers is gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden teverbinden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door KibbelHoveniers geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, etcetera blijven eigendom van KibbelHoveniers totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met KibbelHoveniers gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2 Het door KibbelHoveniers geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KibbelHoveniers veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om De KibbelHoveniers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KibbelHoveniers ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KibbelHoveniers gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens KibbelHoveniers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

11.4 Voor het geval KibbelHoveniers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KibbelHoveniers en door KibbelHoveniers aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KibbelHoveniers zich bevinden en deze terug te nemen.

11.5 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van KibbelHoveniers op de geleverde zaken door natrekking ofzaaksvorming tenietgaat, vestigt KibbelHoveniers bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van KibbelHoveniers, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan KibbelHoveniers verschuldigd is en zal worden.

Artikel 12 Onderhoudswerkzaamheden

12.1 Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 13 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden

13.1 Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:

a. De KibbelHoveniers zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

b. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst seperaat, in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht

14.1 KibbelHoveniers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop KibbelHoveniers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KibbelHoveniers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KibbelHoveniers of van derden daaronder begrepen. KibbelHoveniers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KibbelHoveniers zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij één van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de overeengekomen totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan drie maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

14.4 Voorzoveel KibbelHoveniers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KibbelHoveniers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14.5 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat KibbelHoveniers de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

14.6 Indien de overeengekomen werkzaamheden door oververmacht bij KibbelHoveniers tijdelijk, tenhoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt KibbelHoveniers onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging


15.1 KibbelHoveniers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. Na het sluiten van de overeenkomst KibbelHoveniers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

15.2 Voorts is KibbelHoveniers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KibbelHoveniers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KibbelHoveniers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.4 Indien KibbelHoveniers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is KibbelHoveniers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

15.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KibbelHoveniers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofed van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

15.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KibbelHoveniers, zal KibbelHoveniers in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indiende overdracht van de werkzaamheden voor KibbelHoveniers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KibbelHoveniers anders aangeeft.

15.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséancevan betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het KibbelHoveniers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van KibbelHoveniers op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

15.9 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.10 In geval van overlijden:

a. Van KibbelHoveniers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming KibbelHoveniers, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van KibbelHoveniers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van KibbelHoveniers verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

b. Van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Klachten en wanprestaties

16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door KibbelHoveniers uitsluitend in behandeling genomen indien:

a. In geval van geleverde goederen, het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit

blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij KibbelHoveniers zijn gekocht.

b. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht schriftelijk overgelegd wordt.

c. In geval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.

d. In geval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen,volledig en duidelijk omschreven bij KibbelHoveniers zijn ingediend.

16.2 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

16.3 KibbelHoveniers heeft het recht om binnen vier weken na

indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.

16.4 Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

16.5 Indien een klacht gegrond is, zal KibbelHoveniers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

16.6 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KibbelHoveniers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 Aansprakelijkheid.

16.7 De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

Artikel 17 Garantie- en meldingstermijn

17.1 De door KibbelHoveniers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is vantoepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KibbelHoveniers kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 17.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door KibbelHoveniers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

17.3 Nadat beplanting/levende materialen (1G*) door ons geleverd zijn en of geplant draagt client verantwoordelijkheid voor deskundige en benodigde zorg van de beplanting. KibbelHoveniers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afsterven van geleverde en of aangeplante beplanting en of gras of verantwoordelijk worden gesteld voor aantasting hiervan door schimmels, bacterien, virussen, organismen of ziekte’s in de breedste zin des woords of uitzonderlijke weersomstandigheden en/of terreinomstandigheden. KibbelHoveniers is niet verantwoordelijk te houden voor lichtarme omstandigheden, een te vochtige of droge bodem of een voedselarm of te voedselrijk mileu of zuurstofarme grond op basis waarvan de beplanting slecht groeit of afsterft of voor afsterven door snoeiwerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in verband met eventuele herplant worden in rekening gebracht door KibbelHoveniers. Gemaakte kosten betreft de aanschaf van beplanting en uurloon met daarbij ook inbegrepen de uren nodig voor de logistiek.

1G*.Materialen:

1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

17.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KibbelHoveniers, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar KibbelHoveniers geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

17.5 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteiten/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan KibbelHoveniers te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan KibbelHoveniers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KibbelHoveniers in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient KibbelHoveniers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

17.6 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. KibbelHoveniers blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij KibbelHoveniers opdracht gegeven heeft.

17.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

17.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KibbelHoveniers de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, terkeuze van KibbelHoveniers, vervangen of zorgdragenvoor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan KibbelHoveniers te retourneren en de eigendom daarover aan KibbelHoveniers te verschaffen, tenzij KibbelHoveniers anders aangeeft.

17.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronderbegrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KibbelHoveniers daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

17.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzenden voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

17.11 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KibbelHoveniers en de door KibbelHoveniers bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Indien KibbelHoveniers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

18.2 KibbelHoveniers is niet aansprakelijk voor schade, vanwelke aard ook, ontstaan doordat KibbelHoveniers is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.3 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KibbelHoveniers gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KibbelHoveniers daardoor direct of indirect ontstaan.

18.4 Indien KibbelHoveniers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KibbelHoveniers beperkt tot maximaal de aanneemsom per gebeurtenis, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Voor de wettelijke aansprakelijkheidsluit KibbelHoveniers een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

18.5 De aansprakelijkheid van KibbelHoveniers is in iedergeval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.6 KibbelHoveniers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van KibbelHoveniers. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KibbelHoveniers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KibbelHoveniers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. KibbelHoveniers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.7 KibbelHoveniers is slechts gehouden die schade tevergoeden die door de opdrachtgever kan worden aangetoond alsmede in een zodanig verband met overschrijding staat, dat deze, gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan KibbelHoveniers.

18.8 In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na aflevering bij KibbelHoveniers hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

18.9 Ten aanzien van geleverde goederen geldt dat de aansprakelijkheid van KibbelHoveniers niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is.

18.10 Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

18.11 KibbelHoveniers is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, schuld of verwijtbaar handelen, danwel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

18.12 KibbelHoveniers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem, grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

18.13 KibbelHoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

18.14 Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.

Artikel 19 Vrijwaring

19.1 De opdrachtgever vrijwaart KibbelHoveniers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KibbelHoveniers toerekenbaar is. Indien KibbelHoveniers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden KibbelHoveniers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KibbelHoveniers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KibbelHoveniers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrecht

20.1 KibbelHoveniers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. KibbelHoveniers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

20.2 KibbelHoveniers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van KibbelHoveniers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan KibbelHoveniers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

20.3 Het is de opdrachtgever verboden om materiaal van KibbelHoveniers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KibbelHoveniers.

20.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd het recht van KibbelHoveniers om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KibbelHoveniers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.2 De rechter in de vestigingsplaats van KibbelHoveniers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KibbelHoveniers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

22.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van KibbelHoveniers en terug te vinden op de website van KibbelHoveniers: www.Kibbelhoveniers.nl

22.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met KibbelHoveniers.

22.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

KibbelHoveniers Herlearstraat 24 2665 HN Bleiswijk Nederland 015-2134479 06-19951802 06-24502632

Privacybeleid

Wie zijn we​

Ons website-adres is: https://kibbelhoveniers.nl.

Kibbel Hoveniers heeft haar Privacybeleid afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen​

Als bezoekers reacties achterlaten op de site zowel bij Contact als bij Offerte, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier.

Deze gegevens worden opgeslagen en alleen gebruikt t.b.v. het onderhouden van contacten, versturen van offertes, rekeningen e.d.

Met wie we jouw data delen​

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en worden opgeslagen in een beveiligde omgeving van Kibbel Hoveniers.

Welke rechten je hebt over je data​

Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Bovenstaande is een voorlopige weergave van ons Privacybeleid.

Het definitieve op schrift gestelde beleid is bijna gereed voor publicatie op deze site. Zorgvuldige toetsing en formulering is gaande en zal weldra zijn afgerond.